Loading...

Materiály a technologie v dopravě

Anotace studijního programu

Navazující studijní program Materiály a technologie v dopravě si klade za cíl vychovávat absolventy na funkce řídících technických pracovníků, kteří mají znalosti a dovednosti z oblasti materiálů a technologií. Tyto stojí na znalostech mechanizmů a teorií procesů změny vlastností materiálů a na vysvětlení principů v průběhu třískových a beztřískových technologií a to v zaměření na automobilový a dopravní průmysl. Absolventi najdou uplatnění především jako pracovníci ve firmách orientovaných na automobilový a dopravní průmysl, které jsou charakteristické pro Ústecký a Karlovarský kraj. S ohledem na široký rozsah znalostí a dovedností absolventi mohou samozřejmě najít uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu dle potřeby pracovního trhu.

Cílem studia je získání informací a dovedností, které vycházejí z teoretických základů jednotlivých technických předmětů a vedou k využití a aplikaci nabytých znalostí v oblastech zpracování materiálů a výrobních technologiích tak, aby byla zabezpečena kvalita výsledného produktu, plynulost výrobního toku a produktivita pracoviště. Studenti programu získají informace a znalosti, které lze rozčlenit na tři okruhy, které jsou zaměřeny na materiály v dopravě, teorie výrobních technologií a technologie zpracování materiálů v dopravě. Není pominuta ani oblast CAx. Nabyté vědomosti a dovednosti absolvent využije při rozhodování a řízení strojírenské výroby zejména pro automobilový průmysl, ale také pro obdobné technicky orientované výroby.
Studijní program „Materiály a technologie v dopravě“ je vysokoškolské studium magisterského typu a bude realizováno v prezenční i kombinované formě. Předkládaný studijní program je akademicky zaměřený. Program je koncipován tak, aby absolventi bakalářského studia FSI (jako např. Materiály a technologie, Řízení výroby, Materiálové vědy), mohli pokračovat v tomto navazujícím magisterském studiu.
Absolventi navazujícího studijního programu Materiály a technologie mohou pokračovat v doktorském studijním programu FSI s názvem „Strojírenství“, případně na dalších technických univerzitách v doktorské formě studia.

Profil absolventa

a) Absolvent prokáže v odpovídající šíři a míře:
• poznání souvislostí mezi strukturou materiálu, vlastnostmi a technologickými aspekty výroby,
• znalosti z oblasti perspektivních materiálů a technologií uplatňovaných v automobilovém průmyslu, dopravě a strojírenství,
• znalosti zásad vylepšování vlastností materiálu,
• znalosti a dovednosti potřebné pro stanovení mezních stavů a příčin vzniku degradace výrobků,
• znalosti z teorie základních technologií zpracování materiálů a to zejména sléváním, tvářením, obráběním, svařováním, tepelném a chemicko-tepelném zpracováním,
• znalosti volit vhodné kombinace materiálů a technologií,
• poznání základních principů a získání základních dovedností z oblasti zkoušení a vyhodnocování zkoušek,
• široký přehled o zkušebních metodách a možnostech jejich využití při hodnocení vlastností a kvality výrobků,
• znalosti a dovednosti z oblasti numerické simulace, CATIA technologií.

b) Absolvent umí v odpovídající šíři a míře:
• navrhovat materiály a technologické postupy,
• navrhovat efektivní způsoby a postupy výroby; hodnotit, zlepšovat a projektovat výrobní procesy v automobilovém průmyslu a dalších výrobních podnicích,
• ověřovat a zavádět nové postupy výroby,
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, toku materiálu, zajišťovat ostatní technické podmínky,
• kontrolovat dodržování technologických postupů,
• stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti výrobků,
• tvořit výkresovou a technickou dokumentaci pomocí software.

c) Absolvent studijního programu se uplatní například:
• jako inženýr v oblasti materiálového inženýrství, přípravě výroby, provozních technologií,
• jako řídící pracovník ve výrobě nebo v řízení jakosti v oblasti automobilového průmyslu,
• jako výrobní technolog, metalograf, fraktograf,
• v oblasti kontroly kvality výrobků, specialista pro kontrolu jakosti výrobků,
• v oblasti řízení a přípravy projektů a výroby,
• jako projektový manažer a řídící pracovník,
• jako výzkumný pracovník při řešení různých materiálových, technologických a výrobních problémů na základě znalosti technologií, vlastností a struktury materiálů a zkušebních experimentálních metod,
• jako výzkumný pracovník v institucích zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi, v akademické sféře.

Základní informace o studijním programu

Název programu Materiály a technologie v dopravě Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0715A270030 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...