Loading...

Materiálové inženýrství

Anotace studijního programu

Cílem studia je nabídnout studentům vzdělání v oblasti zabezpečování kvality procesního řízení organizací se zaměřením na strojírenský a automobilový průmysl. Studenti získají teoretické i praktické odborné znalosti v oblastech řízení jakosti, metrologie, zkušebnictví, statistické regulace procesů, v oblasti integrovaných manažerských systémů, provádění interních auditů, certifikace, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další. Studenti už v průběhu studia řeší reálné problémy, navrhují zlepšení, podílí se mapování firemních procesů, podílí se na různých stupních implementace dalších složek managementu jakosti, účastní se interních auditů, mapují pracovní činnosti a podílí se na racionalizaci práce. Další část praxe se zaměřuje na oblast laboratoře, metrologie a zkušebnictví.

Profil absolventa

a) Absolvent prokáže v odpovídající šíři a míře:

 • vědomosti při volbě materiálů, a to jak kovových (železných i neželezných), tak polymerů, kompozitů i technické keramiky – s ohledem na jejich výsledné vlastností a možností využití ve strojírenství, energetice, dopravní technice či chemických provozech;
 • poznatky o struktuře materiálů, ve vazbě na možnosti jejího řízeného ovlivnění, s cílem dosáhnout vyšších požadovaných mechanických, technologických, resp. užitných vlastností u vyráběných polotovarů i finálních výrobků (konstrukcí) ve strojírenství, energetice, dopravní technice či chemických provozech;
 • vědomosti, spojené s vlivy prostředí na materiál následkem provozování strojních dílů a konstrukcí, včetně způsobů predikce, pro případ selhání strojních dílů či konstrukcí z materiálových a technologických příčin;
 • znalostní bázi v oboru strojírenských materiálů a technologií, využitelnou nejen ve zkušebnictví – v podmínkách výrobních podniků (laboratoře, vstupní i výstupní kontrola kvality) ale i při výzkumně – vývojové činnosti (základní i aplikovaný výzkum, řešení projektů).

b) Absolvent dokáže v odpovídající šíři a míře:

 • navrhovat či inovovat materiál pro výrobky i konstrukce, v dané oblasti průmyslových aplikací;
 • navrhovat efektivní zásahy do výroby z hlediska materiálového;
 • ověřovat a zavádět nové materiály ve výrobě, zajišťovat jeho tok, resp. technické podmínky;
 • konzultovat dodržování technologických postupů ve vazbě na použitý materiál, stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti výrobků.

c) Absolvent studijního programu se uplatní např.:

 • v oblasti kontroly kvality výrobků (specialista v oblasti hodnocení a návrhu materiálů, výrobní technolog, metalograf, provozní technik);
 • ve zkušebnách materiálů a v analytických laboratořích (v průmyslových závodech);
 • ve výzkumných ústavech, resp. v týmech orientovaných na komplexní řešení problémů inovací výrobků, konstrukcí a zařízení po stránce materiálové.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0710A279999 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 28. 8. 2023 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 9. února 2023
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 2. 5. 2023 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 500 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...