Loading...

Materiálové inženýrství

Anotace studijního programu

Cílem studia je vychovávat kvalifikované tvůrčí odborníky, resp. materiálové specialisty, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, kteří mají široké přehledové znalosti v oblastech kovových i nekovových materiálů, ve vazbě na výrobní proces, především pak při volbě a optimalizaci materiálu, resp. hodnocení vlastností materiálů, finálních výrobků a konstrukcí.

Z hlediska obsahové náplně pak tento studijní program poskytuje absolventům potřebné kompetence k tomu, aby mohli kvalifikovaně hodnotit vliv procesů výroby na strukturu a výsledné vlastnosti materiálu (metalurgie, tepelné zpracování), hledat nejlepší kombinace užitných vlastností finálního výrobku a predikovat mechanismy provozní degradace materiálů – havárií či selhání konstrukcí z materiálových příčin.

Garantující pracoviště disponuje laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými renomovanými pracovišti. Studenti mají již během studia možnost zapojit se do řešení projektů i průmyslových výrobních problémů, mohou také absolvovat zahraniční stáže. V případě zájmu si absolventi mohou dále prohloubit znalosti v doktorském studijním programu Strojírenská technologie, který má přesah i do oblasti materiálových věd a inženýrství; resp. mohou nastoupit do doktorského studia v příbuzných oborech na jiných fakultách technického změření.

Studijní program je koncipován, tak aby se průběhu studia se posluchači seznámili se základními teoretickými předměty, které jsou východiskem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů programu. Z předmětů teoretického základu (ZT) se jedná zejména o získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti fyzikální koloidní chemie, Degradace materiálů a predikce jejich životnosti; Fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálu; resp. Technických měření. Získané kompetence z těchto předmětů následně posluchač využije pro absolvování profilových předmětů (PZ) studijního programu, kterými například jsou: Fyzika nano/mikro povlaků; Struktura látek a difrakční analýza v materiálovém výzkumu; Fraktografie; Perspektivní konstrukční materiály; Užitné vlastnosti a volba materiálu.

Profil absolventa

Absolvent je schopen řešit otázky optimalizace široké škály materiálů (železné i neželezné kovy, polymery, sklo, keramiku, kompozity) a současně zvládá všechny potřebné nástroje (mikroskopické techniky, metody charakterizace materiálů) – takže je schopen zhodnotit i degradační procesy materiálu a kvalifikovaně vybírat optimální materiály pro konkrétní aplikace. Navíc získá studiem i průpravu v oblasti nových vědních oborů, jako je nano-povlakování či moderní materiálové analýzy (rtg.-difrakce, spektrální chemické analýzy) a dokáže se přitom orientovat i v měření a zpracování dat. Navazující magisterský studijní program Materiálové inženýrství tak nabízí velice dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0710A279999 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...