Loading...

Konstrukce strojů a zařízení

Anotace studijního programu

Cílem studia je získání teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby a provozu strojů a zařízení. Studenti se seznámí se základními teoretickými předměty, nutnými ke zvládnutí základní problematiky konstrukce strojů a zařízení a jejich částí. Z teoretických předmětů se jedná zejména o získání potřebných znalostí z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky (statika, kinematika a dynamika), mechaniky tekutin (hydromechanika), termomechaniky, elektrotechniky, nauku o materiálech, atd. Tyto znalosti budou v průběhu studia rozšířeny o znalosti potřebné v konstrukci strojů a zařízení, zejména o strojírenskou technologii, strojní součásti, pohony a převody, automatizaci a stavbu strojů, včetně počítačové podpory konstruování. Vzhledem k tomu, že se jedná o akademicky zaměřený program, není pro studenty předepsána povinná souvislá praxe, v tomto programu je však zařazena, aby studenti získali potřebné zkušenosti ve výrobních podnicích, v laboratořích a ve cvičeních.

Profil absolventa

Bakalářský studijní program „Konstrukce strojů a zařízení“ je vysokoškolské studium kratšího cyklu. Program je určen absolventům středních škol s maturitou se zájmem o stavbu strojů a zařízení, počítačové modelování a simulace a provoz strojních zařízení. Studijní plán studijního programu je koncipován tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických zkušeností. V průběhu studia jsou studenti seznámeni s teoretickými základy oboru konstrukce strojů a zařízení, s postupy jejich navrhování, dimenzování a optimalizaci i s konstrukcí nejdůležitějších skupin strojů s ohledem na hospodárnost konstrukcí. Obsahem studia je i navrhování a provoz strojů a zařízení, výrobních a montážních linek a jejich automatické řízení. Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu.

Program je koncipován tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi během studia získají široké teoretické znalosti v oblasti inženýrských věd, dokážou samostatně navrhovat jednodušší stroje a mechanismy, provádět technická měření v provozech a využít získané poznatky i v provozu strojů. Jsou připraveni k samostatné práci v konstrukčních a projekčních kancelářích, zajišťovat provoz strojního zařízení, atd. Během studia 3. ročníku se mohou profilovat pomocí povinně volitelných předmětů v oblasti konstrukce strojů.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti
– absolventi mají široký odborný a teoretický základ, který jim umožní studium příbuzného oboru navazujícího magisterského studijního programu (i na jiné vysoké škole)
– absolventi mají znalosti a dovednosti z oblasti navrhování strojů a zařízení, včetně počítačové podpory konstruování, návrhu materiálů a technologií pro jejich výrobu, provozování a základní diagnostiku a mohou se tedy přímo uplatnit v praxi v technických funkcích, ve vývoji, konstrukci, apod.
– absolventi získají široké všeobecné technické vzdělání, které jim může pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Základní informace o studijním programu

Název programu Konstrukce strojů a zařízení Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0715A270010 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...