Loading...

Historische Wissenschaft (Tschechische Geschichte)

Anotace studijního programu

Cílem doktorského studia je připravit kvalifikované vědecké pracovníky v oboru českých a československých dějin, kteří se stanou oporou dalšího historického výzkumu. Základní studijní orientaci studenta určuje jeho odborný zájem úzce související s tematickým i chronologickým zaměřením zpracovávané disertační práce. V tomto kontextu se student od počátku orientuje na středověk, raný novověk, 19. či 20. století a na tomto podkladu je též koncipován jeho studijní plán i další studijní i vědecko-výzkumné povinnosti. Studium prohlubuje odborné znalosti doktorandů a poskytuje jim hlubší poznání v rámci zvolených specializací a směřuje ke kvalitnímu poznání možností pramenné základny, její interpretace a rovněž k aktivní reflexi aktuálních výsledků domácího i zahraničního studia dané problematiky. Formou přednášek a seminářů jsou doktorandi seznamováni s nejnovějšími poznatky historické vědy, stejně jako s aktuálními trendy v metodologii. Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla vycházejícího z originální pramenné základny. Doktorská práce by měla rozšířit poznatky dosavadního bádání a zároveň doložit doktorandovu schopnost zvládnout zvolené téma adekvátními metodami a na mezinárodní úrovni.

Profil absolventa

Hlavním cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných specialistů v oboru českých a československých dějin pro uplatnění ve vědě a výzkumu, na postech akademických pracovníků vysokých škol či jiných vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucích. Doktorské práce obhájené v rámci doktorského studia by měly být originálními příspěvky k dalšímu poznání v rámci oboru a zároveň východisky pro další výzkum absolventů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Historische Wissenschaft (Tschechische Geschichte) Fakulta Filozofická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P7105 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek Neotevírá se Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 3.  2024 v případě bakalářského a magisterského studia, do 30. 4. 2024 v případě doktorského studia.

Adresa fakulty pro zaslání náležitých dokumentů:

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami
4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 630509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Filozofická fakulta

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Více o fakultě

Loading...