Loading...

Historie

Anotace studijního programu

Atraktivitu této specializace má zaručit kvalitní a náročná výuka směřující zejména k seznámení uchazeče s moderní metodologií historie jako oboru a pomoci mu postupně vybudovat schopnost tuto metodologii tvořivým a funkčním způsobem uplatňovat ve vědecké práci v oblasti vlastní osobní specializace. Druhým zasadním cílem je seznámit studenta s moderním historiografickým diskursem o klíčových meznících lidských dějin, tak aby byl schopen samostatně formulovat vědecký problém s potřebnou mírou aktuálnosti a koncepčnosti odborné i společenské. Náplň výuky je mimo jiné již budována v návaznosti na problematiku severočeského regionu, a má za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a dalších památek s ohledem na dílčí zaměření, na něž se v rámci studia a v rámci kvalifikační práce rozhodl orientovat. Dobrá znalost metod a postupů historického řemesla je umocněna tím, že je absolvent studia dokáže vhodně kombinovat i v rámci interdisciplinárního zaměření s dalšími vědními obory (geografie, jazykověda, ekonomie atd.), a s úspěchem tvořivě zpracovávat i témata z obecných a světových dějin.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu jako odborný historik má veškeré předpoklady pro práci v odborných institucích zaměřených na shromažďování dat, péči o historické fondy či vědecký výzkum. Pokud se rozhodne, může pokračovat v doktorském stupni studia. I bez něj je však teoreticky a řemeslně plně kompetentním odborníkem, schopným samostatně zpracovávat vědecký problém regionální, národní či obecné úrovně, a to v souladu se zásadami historie jako humanitního vědního oboru. Uplatní se tedy jako odborný pracovník vědeckých institucí či kulturních organizací, jako jsou muzea, místní samosprávou podporované organizace zaměřené na bádání a propagaci regionů, vědecké knihovny a knihovny, či na rozmanitých pozicích státní správy, neboť je připraven analyticky hodnotit písemný materiál a kriticky jej interpretovat. Jako pracovní pozice přicházejí v úvahu též vedoucí či vysoce specializovaná místa archivářů, odborných pracovníků Památkového ústavu, místa asistentů či lektorů na vysokých školách, v odborně organizovaném turistickém ruchu, ve veřejných či soukromých vzdělávacích a mediálních institucích jako jsou soukromé školy, rozhlas, televize či veřejně prospěšné organizace, ale i složky ministerstva vnitra apod.

Základní informace o studijním programu

Název programu Historie Fakulta Filozofická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0222A120028 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 3.  2024 v případě bakalářského a magisterského studia, do 30. 4. 2024 v případě doktorského studia.

Adresa fakulty pro zaslání náležitých dokumentů:

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami
4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 630509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Filozofická fakulta

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Více o fakultě

Loading...