Loading...

Geographies of Transformations

Anotace studijního programu

Studijní program geografického zaměření je koncipován jako program zdůrazňující (i) společenskou nutnost důkladného poznání transformací geografických systémů pro řešení aktuálních a budoucích výzev vývoje společnosti a jejího prostředí na různých měřítkových úrovních a v různých regionálních kontextech a (ii) klíčovou roli geografie při identifikaci prostorových projevů interakcí mezi kolaterálně probíhajícími společenskými a environmentálními procesy. Vznik a koncepce programu odráží rozpor mezi integrální povahou geografické transformace na jedné straně a dominující specializací vysokoškolského vzdělávání a praxe na straně druhé. Cílem studia je vychovat odborníky, kteří (i) dokáží identifikovat roli zpětných vazeb mezi procesy indukujícími transformaci geografických systémů (princip kolaterality, kauzace a evolučního pojetí), (ii) aplikovat na uvedené problémy geografické teoretické koncepty, navrhnout jejich výzkumnou operacionalizaci, nastavit metodologické přístupy a komunikovat výzkumné výsledky s dalšími obory a s praxí (princip goal-oriented mezioborovosti, v daném případě s kmenovou rolí geografie) a (iii) posoudit možné efekty, rizika a nejistoty plynoucí z transformace geografických systémů, stejně jako roli různých aktérů a hybatelů, jakožto podklad pro politiky a strategie udržitelného rozvoje území a společnosti (princip orientovaného výzkumu).

Profil absolventa

Profil absolventa je zpracován v souladu s národním Kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání a navazujících dokumentů (Oblasti vzdělávání, Akreditační standardy). Zahrnuje klíčové znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti absolventa. Absolventi doktorského studijního programu budou při absolvování prokazovat následující kompetence:

Znalosti – absolventi budou schopni:
– vysvětlit klíčové koncepty teorie životního prostředí a globální-regionální environmentální změny s důrazem na jejich geografické projevy,
– vysvětlit klíčové koncepty teorie evoluční ekonomické geografie a ekonomické restrukturalizace v podmínkách globalizace,
– vysvětlit klíčové koncepty geopolitických teorií a jejich strukturální a funkční projevy v rámci diferencovaných hierarchických úrovní a časoprostorových dimenzí,
– vysvětlit klíčové koncepty teorie společenské hodnotové orientace a teorie kultury a jejich prostorových projevů v současném světě,
– vysvětlit metodologické principy výzkumu případových studií včetně kvantitativních a kvalitativních metod pro kombinovaný výzkum.

Oborové dovednosti – absolventi budou schopni:
– redefinovat koncepty geografických a jim příbuzných disciplín s ohledem na jejich operacionalizaci v konkrétním výzkumu,
– kriticky posoudit interpretační chyby empirických studií, strategií a politik geografických transformací,
– kriticky posoudit vhodnost vybraných kvalitativních a kvantitativních přístupů pro studium geografických transformací v určitém územním a tematickém kontextu,
– kriticky posoudit míru hierarchie a vzájemné ovlivňování systémů diferencované hierarchické struktury (mikroregionální, meziregionální a makroregionální úrovně),
– posoudit nejistoty obsažené ve výsledcích.

Obecné dovednosti – absolventi budou schopni:
– komunikovat a diskutovat používané geografické koncepty, přístupy a výsledky s odborníky dalších disciplín ve výzkumu i v praxi,
– díky znalosti klíčových konceptů v angličtině schopni obhajovat a kriticky posuzovat návrhy politik, programů a opatření na mezinárodních plénech,
– koordinovat přípravu menších výzkumných úkolů, projektových žádostí a výzkumných zpráv.

Uplatnění absolventů
Absolventi budou připravováni pro působení ve třech sférách: (a) ve veřejné správě při tvorbě a koordinaci naplňování strategií a politik zaměřených na snižování rizik a nejistot plynoucích z transformace krajiny a společnosti a jejich vzájemných vazeb; (b) v neziskovém i soukromém sektoru, zaměřeném na monitoring a zvládání negativních projevů geografických transformací a iniciaci aktérů územního rozvoje. Zde uplatní především integrující pohled na mechanismy geografických transformací lokalit a regionů, a schopnost kriticky posoudit nejistoty v předpokladech rozvojových politik a strategií; (c) v akademické sféře a dalších výzkumných organizacích, v nichž uplatní zejména schopnost definovat výzkumný problém a k němu vhodný metodologický přístup, zpracovat analyticky výsledky výzkumu a formou geografické syntézy je komunikovat stejně jako předávat formou výuky studentům.

Základní informace o studijním programu

Název programu Geographies of Transformations Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0532D330032 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Angličtina
Termín přihlášek 18. 2. 2024 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...