Loading...

Environmentální geoinformatika

Anotace studijního programu

Magisterský studijní program navazuje na akreditovaný tříletý bakalářský studijní program FŽP UJEP B0532A330020 „Aplikovaná geoinformatika“. Absolventi tohoto akreditovaného programu budou mít možnost absolvovat navazující magisterský program „Environmentální geoinformatika“. Bakalářský program „Aplikovaná geoinformatika“ studentům poskytne základní teoretické poznatky z geoinformatických, geografických a environmentálních disciplín. Je předpokládáno zvládnutí a praktické využívání GIS, terénního sběru a zpracování prostorových dat, základní aspekty dálkového průzkumu Země. Studenti získávají i praktické zkušenosti terénních cvičeních a exkurzích.

Cílem studia je připravit absolventy v oboru Environmentální geoinformatika na řešení praktických problémů v oblasti životního prostředí s využitím moderních technologií (zejména geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, internetové technologie) v návaznosti na požadavky orgánů místní a regionální samosprávy a státní správy v souladu s myšlenkami eGovernmentu, ale i soukromého sektoru. Absolvent má odpovídající odborné vědomosti a dovednosti týkající se získávání a zpracování prostorových dat o životním prostředí včetně jejich další aplikace a interpretace.  Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření studijního programu bude absolvent schopen řešit environmentální aspekty ochrany krajiny, navrhovat vhodné datové zdroje, příp. metody pořizování dat, inovativní způsoby jejich zpracování, vizualizace a interpretace a dále navrhovat řešení pro převádění agend souvisejících s výkonem veřejné správy do elektronické podoby, a to ve vazbách na požadavky územního plánování, regionálního rozvoje a legislativních požadavků v oblasti ŽP. Program tedy studentům poskytne solidní akademické znalosti z vyjmenovaných oborů, ale především klade důraz na přenositelnost získaných vědomostí do praxe.

Náplň studijního programu byla konzultována s odbornými pracovišti zabývajícími se využitím geoinformatiky v oblasti životního prostředí, se zástupci státní správy, samosprávy a vybraných podniků.

Profil absolventa

Studijní program Environmentální geoinformatika poskytne absolventovi přehled problematiky ochrany životního prostředí a krajiny ve vazbě na systém samosprávy a státní správy. Absolvent získá praktické znalosti sběru prostorových dat (geodézie, GNSS, drony, fotogrammetrie, laserové skenování, online datové zdroje, datové sklady, archiválie), a také umí tato získaná data zpracovat pomocí vhodných metod a uložit je ve vhodné datové struktuře. Absolvent dále umí tato data analyzovat a interpretovat s pomocí pokročilých nástrojů dálkového průzkumu a geografických informačních systémů (komerčních i open-source) a výsledky vizualizovat a zpřístupnit uživatelům s využitím interaktivních internetových a jiných technologií. Orientuje se v problematice ochrany přírody a krajiny, má přehled o právním rámci ochrany krajiny a o politice ŽP. Je schopen provádět osvětovou činnost v oboru.

Absolventi programu získají potřebné poznatky a kompetence pro uplatnění v orgánech veřejné správy a samosprávy jako jsou odbory životního prostředí obcí a měst, krajských úřadů, správy chráněných území či národních parků, stejně tak jako ve výzkumu a v komerčním sektoru. K tomu přispěje také rozsáhlá praxe, kterou v těchto institucích studenti v rámci výuky absolvují.

Díky rozsáhlé výměně studentů v rámci programu Erasmus+ se zahraničními univerzitami získávají absolventi velmi dobrou úroveň znalosti cizích jazyků, především angličtiny. To jim umožňuje lepší uplatnění na pracovním trhu. K tomu přispívá také výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce.

Absolvent se orientuje v problematice důležité pro rozhodování v oblasti místního a regionálního rozvoje a ochrany přírody a krajiny – má znalosti z krajinného a územního plánování, pozemkových úprav, a politiky v ochraně životního prostředí. Uplatnění nalezne zejména jako geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva), ale také v soukromém sektoru (sběr a zpracování prostorových dat v geodézii, zpracování fotogrammetrických snímků, dálkový průzkum Země, správa geodat).

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0532P330002 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30.4.2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...