Loading...

Environmentální chemie a technologie

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných oborů ve dvou specializacích. Ve specializaci Environmentální analytická chemie jsou prohlubovány znalosti metod pro identifikaci a stanovení chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí a jsou rozvíjeny sofistikované metody studia osudu chemických látek v životním prostředí s cílem identifikovat, vyhodnotit a omezit rizika spojená s přítomností těchto látek (polutantů) v životním prostředí. Předpokládá se zvládnutí principů všech analytických metod, zejména pak moderních instrumentálních metod spektrálních, separačních, elektrochemických a dalších, které hrají v současné environmentální analytické chemii dominantní úlohu. Všeobecný přehled v analytické chemii je nezbytností při volbě strategie pro řešení daného problému. Kromě toho je nezbytné zvládnutí obecných principů vývoje a validace analytických metod, vyhodnocování výkonnostních charakteristik metod a spolehlivosti výsledků (nejistot) včetně principů zabezpečování kvality analytických výsledků. Analytická chemie je důsledně prezentována jako nástroj pro řešení problémů ochrany životního prostředí, a proto jsou součástí studia předměty zaměřené na chemii životního prostředí a na vybrané sanační a remediační technologie. Specializace Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí opět vychází ze znalostí chemie životního prostředí. V rámci studia získávají studenti přehled o metodách zachycování a zneškodňování škodlivých látek ve vodách, ovzduší, půdách, horninovém prostředí či průmyslových efluentech, přičemž důraz je kladen na použití pokročilých oxidačních a jiných procesů (AOP, speciálních či reaktivních sorbentů, imobilizovaných mikroorganismů) a na progresivní sanační technologie (fytoremediace) a komplexní strategie využívající synergických efektů působení mikroorganismů a chemických činidel. Studenti si dále mohou prohloubit a rozšířit znalosti z oblasti sledování chemických látek v životním prostředí a hodnocení možných vlivů na lidské zdraví.

Profil absolventa

Absolvent programu Environmentální chemie a technologie má hluboké znalosti o chemických látkách vyskytujících se v jednotlivých složkách životního prostředí, o jejich vlastnostech, možných přeměnách, perzistenci, transportu a migraci v půdním, horninovém a jiném prostředí a možnostech vstupu do potravního řetězce. Má přehled o možnostech zachycování a likvidace nebezpečných látek a je obeznámen s principy moderních sanačních a dekontaminačních metod.

Absolventi doktorského studia budou mít dostatek odborných znalostí a zkušenosti potřebných k tomu, aby mohli pokračovat ve vědecké kariéře ve vědeckých institucích (ústavy AVČR), na univerzitách či v soukromém sektoru, žádání budou (jsou) i v inovativně zaměřených technologických sanačních firmách nebo průmyslových podnicích. Absolventi jsou rovněž způsobilí zastávat významné funkce ve státní správě. Velmi dobré uplatnění nacházejí absolventi oboru (specializace) Environmentální analytická chemie, kteří bez problému naleznou zaměstnání v jakékoliv analytické laboratoři, ale mohou se úspěšně ucházet i o odborné či manažerské pozice v různých mezinárodních programech ochrany životního prostředí.

Základní informace o studijním programu

Název programu Environmentální chemie a technologie Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0588D130001 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31.5.2024 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...