Loading...

Ekonomika a management

Anotace studijního programu

Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a management je vybavit studenty znalostmi a měkkými doved-nostmi se zaměřením na marketing, management a ekonomiku, a to jak soukromých podniků, tak institucí po-skytujících veřejné služby a organizací neziskového sektoru. Student v průběhu studia získá znalosti základů ekonomické teorie, práva, marketingu a managementu, financí, účetnictví a ekonomiky podniků, institucí ve-řejné správy i neziskových organizací. Bude připraven pro praktickou aplikaci základních kvantitativních i kva-litativních metod, IT dovedností, komunikačních a prezentačních dovedností, bude disponovat aktivní znalostí jednoho cizího jazyka a dovednostmi v oblasti manažerského (vč. personálního) řízení v podnicích, institucích veřejné správy a neziskových organizací. Tomu odpovídá i důraz na úzkou spolupráci s praxí už během studia a na přípravu na samostatné podnikání. V rámci dvou skupin povinně volitelných předmětů (Podnikový manage-ment a Veřejný management) bude mít student možnost se již v rámci bakalářského studia zaměřit na oblast, které se bude chtít profesně věnovat a tomu přizpůsobit volbu povinně volitelných a volitelných předmětů, které dále prohlubují znalosti a dovednosti uplatnitelné v profesní praxi.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Ekonomika a management – bude mít znalost hlavních ekonomických oblastí, konceptů a teorií, – bude schopen aktivně využívat základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy, – bude metodicky vybaven pro zpracování vlastních odborně zaměřených textů a prezentací, – bude schopen vyhledat, uspořádat, interpretovat a aplikovat poznatky a informace pro řešení praktic-kých problémů, – bude umět použít analytické a rozhodovací postupy pro řešení problémů a situací v oboru. Absolvent si v rámci nabízených předmětů rovněž osvojí způsoby řešení konfliktů a zásady vyjednávání, prin-cipy týmové práce (budování a řízení týmu, rozvoj a motivace jeho členů), strategického, či strukturovaného myšlení a myšlení podle analogií, naučí se samostatnosti a informační gramotnosti (práce se zdroji, či kritické myšlení). Současně bude schopen se samostatně a fundovaně rozhodovat v základních procesech organizací, bude umět plánovat a koordinovat činnost týmů a komunikovat s širším okolím organizace. Výše uvedené znalosti a dovednosti budou absolventi schopni uplatnit v podnicích a institucích výrobní i nevý-robní sféry, v neziskových organizacích a v organizacích poskytujících veřejné služby. Absolventi budou při-praveni vykonávat řídicí a správní funkce v nižším a středním managementu velkých a středních firem, v oblasti státní správy a samosprávy i v neziskovém sektoru, budou schopni založit a vést malé firmy. Absolventi mohou působit zejména v ekonomických, finančních, obchodních a marketingových útvarech, na úseku řízení a fund-raisingu. Volba jedné ze dvou skupin povinně volitelných předmětů (Podnikový management a Veřejný management) současně umožní absolventům prohloubení znalostí a dovedností s ohledem na profesní dráhu, kterou si v prů-běhu studia zvolí. Obsah jednotlivých předmětů je mimo jiné i výsledkem diskusí se zástupci aplikačního sek-toru, kteří se budou podílet na výuce některých z nich.

Doporučený studijní plán

Kombinované studium

Základní informace o studijním programu

Název programu Ekonomika a management Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0311A050019 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2022 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 na adresu fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...