Loading...

Ekonomika a management

Anotace studijního programu

Cílem bakalářského studia oboru Ekonomika a management je vybavit studenty znalostmi a měkkými dovednostmi se zaměřením na marketing, management a ekonomiku, a to jak soukromých podniků, tak institucí poskytujících veřejné služby a organizací neziskového sektoru. Student v průběhu studia získá znalosti základů ekonomické teorie, práva, marketingu a managementu, financí, účetnictví a ekonomiky podniků, institucí veřejné správy i neziskových organizací. Bude připraven pro praktickou aplikaci základních kvantitativních i kvalitativních metod, IT dovedností, komunikačních a prezentačních dovedností, bude disponovat aktivní znalostí jednoho cizího jazyka a dovednostmi v oblasti manažerského (vč. personálního) řízení v podnicích, institucích veřejné správy a neziskových organizací. Tomu odpovídá i důraz na úzkou spolupráci s praxí už během studia a na přípravu na samostatné podnikání. V rámci dvou skupin povinně volitelných předmětů (Podnikový management a Veřejný management) bude mít student možnost se již v rámci bakalářského studia zaměřit na oblast, které se bude chtít profesně věnovat a tomu přizpůsobit volbu povinně volitelných a volitelných předmětů, které dále prohlubují znalosti a dovednosti uplatnitelné v profesní praxi.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Ekonomika a management  bude mít znalost hlavních ekonomických oblastí, konceptů a teorií,  bude schopen aktivně využívat základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy, bude metodicky vybaven pro zpracování vlastních odborně zaměřených textů a prezentací, bude schopen vyhledat, uspořádat, interpretovat a aplikovat poznatky a informace pro řešení praktických problémů, bude umět použít analytické a rozhodovací postupy pro řešení problémů a situací v oboru. Absolvent si v rámci nabízených předmětů rovněž osvojí způsoby řešení konfliktů a zásady vyjednávání, principy týmové práce (budování a řízení týmu, rozvoj a motivace jeho členů), strategického, či strukturovaného myšlení a myšlení podle analogií, naučí se samostatnosti a informační gramotnosti (práce se zdroji, či kritické myšlení). Současně bude schopen se samostatně a fundovaně rozhodovat v základních procesech organizací, bude umět plánovat a koordinovat činnost týmů a komunikovat s širším okolím organizace. Výše uvedené znalosti a dovednosti budou absolventi schopni uplatnit v podnicích a institucích výrobní i nevýrobní sféry, v neziskových organizacích a v organizacích poskytujících veřejné služby. Absolventi budou připraveni vykonávat řídicí a správní funkce v nižším a středním managementu velkých a středních firem, v oblasti státní správy a samosprávy i v neziskovém sektoru, budou schopni založit a vést malé firmy. Absolventi mohou působit zejména v ekonomických, finančních, obchodních a marketingových útvarech, na úseku řízení a fundraisingu. Volba jedné ze dvou skupin povinně volitelných předmětů (Podnikový management a Veřejný management) současně umožní absolventům prohloubení znalostí a dovedností s ohledem na profesní dráhu, kterou si v průběhu studia zvolí. Obsah jednotlivých předmětů je mimo jiné i výsledkem diskusí se zástupci aplikačního sektoru, kteří se budou podílet na výuce některých z nich.

Doporučený studijní plán

Kombinované studium

Základní informace o studijním programu

Název programu Ekonomika a management Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0311A050019 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...