Loading...

Design

Anotace studijního programu

Studium ve studijním programu DESIGN je realizováno celkem v 9 ateliérech:

Ateliéry se specializací Design:
Design interiéru
Design keramiky
Oděvní a textilní design
Produktový design
Přírodní materiály
Sklo

Ateliéry se specializací Grafický design:
Grafický design I
Grafický design II
Vizuální design

Více informací k jednotlivým ateliérům naleznete zde: https://fud.ujep.cz/atelier/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Bakalářský studijní program DESIGN (se specializacemi Design a Grafický design) je orientován na přípravu samostatných profesionálů schopných svou tvorbou ovlivňovat oblasti současného designu, vizuální komunikace a životního stylu, a to v širokém spektru dvojrozměrných i trojrozměrných technologií a médií, přičemž je zodpovědně a programově naplňována rovnováha výuky klasických řemeslných postupů i aplikace digitálních prostředků, spolu s rozvíjením technologického, teoretického a umělecko-historického oborového diskurzu i uměleckých disciplin. Jednotlivé ateliéry FUD bakalářského studijního programu Design se specializacemi Design a Grafický design poté akcentují konkrétní oblasti činností podle svého profilu i tvůrčí orientace svých vedoucích. Bakalářské studium se soustředí především na komplexní rozvoj osobnosti posluchače a jeho schopnosti reflektovat aktuální trendy designu 21. století a vyjadřovat svou prací tvůrčí i občanské postoje. Program rozvíjí zkušenosti získané nejen v rámci designu a grafického designu, ale i v oblasti kreativního managementu a reklamní komunikace tak, aby byl jeho absolvent schopen nabyté znalosti nejen výtvarně realizovat, ale i adjustovat do praxe v širším oborovém i společenském kontextu. V tomto smyslu program připravuje absolventy, kteří jsou schopní prostřednictvím vlastní tvorby reflektovat vztahy mezi člověkem, společností, životním prostředím, a technologickým vývojem s cílem vytvářet projekty kreativně rozvíjející aktuální oborový a sociální diskurs.

Bakalářský studijní program DESIGN (se specializacemi Design a Grafický design) je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou komplexní přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, propagovat a socializovat designovou realizaci, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci.

Bakalářský studijní program DESIGN (se specializací Design) je zaměřen na profesionální průpravu v oblasti disciplín designu a užitého umění s důrazem na důsledné a efektivní propojení tvůrčí originality a zdatnosti při využívání tradičních i nejsoudobějších technologických postupů. Posluchač je během čtyřletého bakalářského studia programu DESIGN (se specializací Design) seznámen s historií užitého umění, dějinami designu a obecným oborovým teoretickým základem, které jsou souběžně prověřovány v praktických zadáních v jednotlivých speciálních ateliérech. Formou zahraničních stáží a stáží v rámci fakulty student získává širší přehled nejen ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných. Je veden k cílevědomému rozvíjení svého talentu a formulování a obhajobě vlastních výtvarných cílů.

Bakalářský studijní program DESIGN (se specializací Grafický design) je zaměřen na profesionální průpravu v oblasti disciplín grafického designu s důrazem na důsledné a efektivní propojení tvůrčí originality a zdatnosti při využívání tradičních i nejsoudobějších technologických postupů. Struktura odborných předmětů této specializace vytváří široké spektrum pohledů na grafický design a vizuální komunikaci s cílem zajistit kvalitní teoretickou i praktickou vybavenost absolventů, kteří jsou schopni adekvátně reflektovat znalosti historických kontextů a zároveň reagovat na nejaktuálnější trendy v daném oboru. Studium specializace Grafický design je procesem k pochopení funkce vizuálního kódu a k získání schopnosti tento kód vhodně aplikovat. Formou zahraničních stáží a stáží v rámci fakulty student získává širší přehled nejen ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných. Je veden k cílevědomému rozvíjení svého talentu a formulování a obhajobě vlastních výtvarných cílů.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu DESIGN se specializací Design je připraven na profesi samostatného designéra, návrháře pro profesionální designová studia, průmyslové podniky, výrobní družstva a dílny, marketingové a reklamní agentury, odborníka ve státní správě nebo místní samosprávě či pracovníka kreativních odvětví reflektujícího svou prací společenské potřeby, environmentální výzvy i aktuální designérské a umělecké trendy. Ve svém povolání je schopen samostatným a tvůrčím způsobem reagovat na individuální potřeby občanů i na společenské zakázky týkající se kultury bydlení, společenské zodpovědnosti a životního prostředí. Absolvent disponuje schopnostmi své vzdělání uplatňovat v pracovních kolektivech, orientuje se v aktuálních systémech organizace práce a soudobých technologických postupech. Je predisponován k pokračování studia v rámci navazujícího magisterského studijního programu akademického zaměření v oblasti Design, či Grafický design či dalších příbuzných oborech.

Absolvent bakalářského studijního programu DESIGN se specializací Grafický design je připravený na profesi samostatného grafika, zaměstnance profesionálních grafických studií, marketingových a reklamních agentur, nakladatelství a vydavatelství, odborníka ve státní správě nebo místní samosprávě. Zároveň může zastávat tvůrčí i exekuční pozice v oblasti kreativního průmyslu, marketingu a vizuální složky PR strategií. Absolvent je schopen vytvářet profesionální, kultivované vizuální, respektive intermediální sdělení a podílet se tak na rozvoji výtvarné kultury společnosti i vizuální ekologie. Absolvent je vybaven dovednostmi a zkušenostmi, které mu umožní kvalitně rozvíjet samostatnou tvůrčí činnost a zároveň zvládat řešení úkolů založených na týmové spolupráci. Je predisponován k pokračování studia v rámci navazujícího magisterského studijního programu akademického zaměření v oblasti Design či Grafický design či dalších příbuzných oborech.

Základní informace o studijním programu

Název programu Design Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0212A310007 Forma prezenční
Udělovaný titul BcA. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 12. 2023 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...