Loading...

Design

Anotace studijního programu

Studium ve studijním programu DESIGN je realizováno celkem v 9 ateliérech:

Design interiéru
Design keramiky
Grafický design I
Grafický design II
Oděvní a textilní design
Produktový design
Přírodní materiály
Sklo
Vizuální design

Více informací k jednotlivým ateliérům naleznete zde: https://fud.ujep.cz/atelier/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Navazující magisterský studijní program DESIGN je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou komplexní přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, propagovat a socializovat designovou realizaci – výtvarný artefakt, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci, vzdělávat se v oboru a případně i vzdělání předávat.

Navazující magisterský studijní program DESIGN je orientován na přípravu samostatných autorů schopných svou tvorbou ovlivňovat širokou oblast současné vizuální komunikace a životního stylu, a to v celém jeho širokém spektru v oblastech digitálních i klasických, dvojrozměrných i trojrozměrných médií. Jednotlivé ateliéry FUD se zaměřením na design poté akcentují konkrétní oblasti tohoto rozsáhlého spektra činností podle svého profilu i tvůrčí orientace svých vedoucích. Studium se soustředí především na rozvíjení osobnosti posluchače a jeho schopnosti vyjadřovat svou prací tvůrčí i občanské postoje k závažným tématům a působit tak mimo jiné na rozvoj vizuální kultury respektive vizuální gramotnosti soudobé společnosti. Oproti bakalářskému studijnímu programu je v něm důraz ve větší míře kladen na individuální vzdělávací postupy a student je směřován prostřednictvím studijních a pracovních stáží k definování svého oboru v mezinárodních souvislostech. Navazující magisterský studijní program DESIGN je tak soustředěn na profesionální přípravu v oblasti disciplín designu a grafického designu s důrazem na důsledné a efektivní propojení tvůrčí originality a zdatnosti při využívání nejsoudobějších technologických postupů. Studium je procesem k pochopení funkce vizuálního kódu a k získání schopnosti tento kód vhodně aplikovat i v komunikaci. Program rozvíjí zkušenosti získané nejen v rámci designu, ale i v oblasti reklamní komunikace a kreativního managementu tak, aby byl jeho absolvent schopen nabyté znalosti nejen výtvarně realizovat, ale i adjustovat do praxe.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu DESIGN bude mít předpoklady stát se samostatně tvořícím designérem, grafickým designérem či pracovníkem kreativních odvětví reflektující svou prací společenské potřeby i aktuální designérské a umělecké trendy. Stejně tak bude připraven reagovat svou tvorbou na závažná společenská témata. V návaznosti na předchozí vzdělání bude rozvíjet dovednosti získané studiem v bakalářském stupni v oblasti designu, grafického designu a umění, a to jak v oblasti digitálních technologií, tak v oblasti klasických postupů a základů řemesel potřebných pro široké spektrum multimediální designérské a umělecké tvorby tak, aby byl schopen anticipovat kontinuální rozvoj technologií i finálních prezentací výsledných designérských výstupů či uměleckých artefaktů. Koncepce studia klade důraz na posluchačovu připravenost k participaci na designérské a výtvarné činnosti opírající se nejenom o profesní/řemeslné dovednosti a znalosti širokého spektra designérské a výtvarné tvorby i souvisejících oborů, ale také o bytostnou potřebu stavět svou práci na základu předchozího teoretického studia a kritické analýzy.

Absolvent programu DESIGN bude připravený na profesi designéra, návrháře pro renomované firmy a designérská studia, odborníka v oblasti interiérové a produktové tvorby, kreativního průmyslu, grafického designéra, pracovníka reklamních agentur a grafických studií na postu kreativního tvůrce nebo exekuce, pracovníka nakladatelství a vydavatelství, redakcí periodik, odborníka na reklamní strategii, odborníka v oblasti interaktivního designu, samostatného výtvarného umělce, arbitra ve státních, veřejných i privátních institucích, odborníka, který bude schopen vytvářet vizuální, resp. intermediální sdělení v rovině obecné sdělnosti a podílet se tak na rozvoji vizuální kultury informační společnosti. Absolvent programu DESIGN bude připravený také na profesi odborného pedagoga ve školství, např. na středních uměleckých a umělecko-průmyslových školách a středních odborných učilištích. Absolvent bude též připraven na další postgraduální studium ve stejných nebo příbuzných studijních programech.

Základní informace o studijním programu

Název programu Design Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0212A310004 Forma prezenční
Udělovaný titul MgA. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 26. 4. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...