Loading...

Chemie a toxikologie

Anotace studijního programu

Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Významná pozornost je věnována především vlivu chemických látek na živý organismus. Z tohoto důvodu jsou součástí studijního plánu předměty biologického charakteru, které umožní studentu pochopit mechanismy působení toxických látek v těle a způsoby a projevy poškození cílových struktur. Student získává znalosti z toxikologie rostlinných a živočišných toxinů, toxikologie vojenské a agrochemické, toxikologie léčiv a látek vyráběných v chemickém průmyslu. Dalším aspektem je sledování vlivu chemických látek na životní prostředí. Součástí studia je získání znalostí o moderních přístrojích a experimentálních metodách používaných v chemii a jejich uplatnění v laboratořích. Nedílnou součástí celého studia je seznámení studentů s platnou právní legislativou ČR a EU právě v oblastech dotýkajících se manipulace s chemickými látkami, předmětů běžného užívání, legislativou zabývající se škodlivinami v životním prostředí, jejich vlivu na živé organismy a ochranou zdraví člověka a životního prostředí.

Profil absolventa

Absolvent získá obecné chemické vzdělání, tedy znalosti chemie anorganické, organické, fyzikální, analytické, průmyslové, makromolekulární a biochemie, podepřené základními vědomostmi z matematiky, fyziky a výpočetní techniky a znalostmi cizího jazyka. Díky náplni studijního oboru dále získá znalosti z oblastí toxikologie, analýzy škodlivin a platných právních předpisů souvisejících s těmito oblastmi. Jeho teoretické znalosti jsou dále doplněny experimentálními dovednostmi získávanými v průběhu řady laboratorních cvičení věnovaných jednotlivým oblastem chemie, zvýšenou měrou pak chemické analýze a použití instrumentálních metod při analýze škodlivin.
Absolvent může pokračovat v navazujícím studiu nebo nalezne uplatnění v laboratorních provozech, institucích zabývajících se kontrolou jakosti včetně kontroly zdravotní nezávadnosti potravin a léků, v institucích zaměřených na kontrolu škodlivin v materiálech a prostředích, v kontrolních orgánech zabývajících se sledováním kvality životního prostředí, v toxikologických laboratořích, v integrovaném záchranném systému apod.
Oblasti uplatnění: Řídící funkce v laboratorních provozech i ve výrobní sféře, v oblastech státního i podnikatelského sektoru.

Základní informace o studijním programu

Název programu Chemie a toxikologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0531A130031 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 16. 8. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...