Loading...

Biologie

Anotace studijního programu

Jednooborové bakalářské studium biologie je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie a dosažením vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky pro pracovní pozice, kde se vyžaduje erudice v biologických vědách. Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných předmětech, případně v dalších výběrových kurzech.
Realizace studia je motivována patrnou společenskou potřebou biologicky erudovaných pracovníků, kteří mohou působit v laboratořích některých vědecko-výzkumných, zdravotnických, forenzních a dalších pracovišť, v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách, v orgánech státní správy působících na úseku životního prostředí a ochrany přírody, v nevládních ekologicky orientovaných organizacích, v organizacích zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže aj. Kombinovaná forma studia umožňuje zvýšení kvalifikace pracovníkům, kteří dosáhli dosud pouze středoškolského vzdělání a pro jejichž kariérní růst je potřebné vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, avšak prezenční forma studia je pro ně z pracovních či jiných důvodů neuskutečnitelná. Dosavadní akreditované Bc. studium Biologie v kombinované formě rovněž prokazatelně dlouhodobě přispívá ke zlepšení vzdělanostní, kvalifikační a sociálně-profesní struktury obyvatel severočeského regionu, ve kterém se každá z uvedených struktur při různých statistických šetřeních již dlouhodobě jeví v rámci ČR jako velmi problematická.

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika), a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní i terénní práci, pod vedením provádět náročné laboratorní experimenty a podílet se tak na vědecko-výzkumné činnosti, je obeznámen s moderními metodami používanými v biologii a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (laboratorní přístrojovou techniku, výpočetní techniku a prostředky ICT) a vyrovnávat se s nároky tzv. informační společnosti.
Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, tj. například jako samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení, odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.) nebo výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže). Absolvent je zároveň dostatečně připraven pro další vzdělávání v navazujících magisterských oborech biologického zaměření.
Možné pracovní pozice:
Samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení.
Odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací.
Odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.).
Odborný pracovník výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).

Základní informace o studijním programu

Název programu Biologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B1501 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...