Loading...

Aplikované plazmové technologie

Anotace studijního programu

Cílem studia je poskytnout studentům magisterského studijního programu Aplikované plazmové technologie teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti aplikace fyzikálních metod jak při depozici materiálů za asistence plazmatu nebo plazmových modifikacích materiálů, tak i při charakterizaci takto připravených tenkých vrstev a materiálů. Studium rozvíjí poznatky získané v bakalářském studiu (Fyzika, Aplikované nanotechnologie) a směruje studenty do oblastí fyziky využívajících plazma nebo nabité částice, nejčastěji iontové svazky, pro přípravu, modifikaci a následnou charakterizaci takto připravených materiálů. Cílem je připravit studenty na samostatnou tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu.
Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o fyziku plazmatu, kvantovou fyziku, fyziku pevných látek a povrchů, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům probíhajícím v plazmatu, materiálech a na jejich površích při vzájemných interakcích (2), aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních diagnostických analýz plazmatu, pevných látek a povrchů včetně pochopení teoretických základů těchto instrumentálních metod. Všechny teoreticky probírané metody aplikované fyziky jsou během studia také se studenty formou praktik prováděny v takovém rozsahu, aby je po absolvování mohli samostatně aplikovat.
Výuka je také výrazně zaměřena na metodiku měření a zpracování dat v laboratořích, dále na rozvíjení komunikačních a publikačních dovedností studentů, tj. studenti během studia vytvářejí řadu protokolů z experimentů a semestrálních prací tak, aby měli dostatečnou praxi v jejich přípravě, nutnou pro jejich budoucí uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. Studenti prezentují pravidelně výsledky své práce, tudíž jsou vedeni k tomu, aby byly schopni sdělit získané důležité poznatky srozumitelně a přínosně pro posluchače, a to i z jiných oborů, tj. aby byli schopni naplnit základní podmínky pro úspěšnou týmovou práci.
Protože se jedná o studijní program zaměřený na oblast aplikované fyziky, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace absolventů předkládaného studijního programu, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe.

Profil absolventa

Absolvent má teoretické znalosti z fyziky a to zejména v oblastech fyziky plazmatu, fyziky pevných látek, fyzikálních metod analýz vlastností materiálů využívajících nabitých částic (elektronů nebo iontů) a v případě některých vybraných metod i fotonů.
Ovládá teoreticky i prakticky problematiku fyziky nízkoteplotního plazmatu, metody generování a diagnostiky plazmatu a základní aplikace fyzikálních metod analýzy povrchů jako jsou zejména iontové metody (SIMS, RBS, ERDA, atd.) a elektronové metody mikroskopické i spektroskopické (SEM, TEM, XPS, AES, atd) a fotonové difrakční metody (XRD). Studenti také rozumí metodám získávání nabitých částic, různým formám nízkoteplotního laboratorního plazmatu, metodám diagnostiky plazmatu a jeho aplikacím v oblasti depozice a modifikace materiálů.
Absolvent je schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti při aplikaci plazmových technologií při depozicích a modifikacích materiálů a jejich povrchů, dále při následné charakterizaci a testování takto připravených materiálů fyzikálními metodami. Je schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití.
bude připraven na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu v materiálovém výzkumu a aplikaci plazmových technologií.

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikované plazmové technologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...