Loading...

Aplikované nanotechnologie

Anotace studijního programu

Absolvent má základní teoretické znalosti ze základních oblastí fyziky, chemie, materiálů, nanomateriálů, z oblasti různých fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických postupů pro přípravu (nano)materiálů, nanostrukturovaných materiálů a jejich následné charakterizace. Absolvent má teoretické znalosti základů instrumentálních metod pro charakterizaci materiálů a nanomateriálů a dovede je využívat i prakticky k charakterizaci připravených nanomateriálů i materiálů obecně. V úvodu studia též získá nezbytné znalosti matematiky, jazykové průpravy, počítačové gramotnosti a základního náhledu do možností počítačových simulací s ohledem na nanomateriály.

Absolvent ovládá základní dovednosti nutné v laboratořích fyziky a chemie, fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanočástic, nanovrstev, nanostrukturovaných povrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií, elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně-chemických způsobů přípravy. Během studia získá zkušenosti se základními metodami nutnými pro charakterizaci a testování vlastností a funkcí (nano)materiálů a též řadu dovedností při samotné charakterizaci nanomateriálů pomocí široké škály technik a přístrojů dostupných na UJEP.

Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů (nano-)materiálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s odborníky a kolegy z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití. Tyto schopnosti využije též při vypracování závěrečné bakalářské práce. Absolvent bude schopen nastoupit do NMgr. studia chemického či fyzikálního zaměření.

KBI_1920_1080_2_2

Profil absolventa

Student bude připraven pro: (1) vstup do stejného, či podobně zaměřeného navazujícího magisterského studia; (2) samostatnou tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu a to nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu.
Absolvent může nalézt uplatnění jako:
 • technolog v nanotechnologických firmách, které již existují v ČR a jsou sdružené v Asociaci nanotechnologického průmyslu, se kterými naše fakulta spolupracuje při výchově studentů
 • technik, laborant nebo odborný pracovník ve fyzikálních a chemických laboratořích, při přípravě a charakterizaci materiálů a nanomateriálů, ale i v příbuzných laboratořích
 • jako technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (výzkumné ústavy, analytické, kontrolní a referenční laboratoře, …)
 • jako odborník v průmyslu (v potravinářském, chemickém, automobilovém, stavebním, atp.)
 • v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení či přípravou a charakterizací materiálů
 • v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AV ČR)
 • absolvent má dostatečné předpoklady ke vstupu do NMgr. studijních programů fyzikálního či chemického zaměření.

Pracovní pozice: Kromě čistě nanotechnologických oblastí mohou pracovní pozice přesahovat do materiálového výzkumu v širším pojetí, tj. absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci výzkumných a vývojových laboratoří, pracovníci v průmyslových provozech na úseku přípravy materiálů, kontroly jakosti a pracovníci analytických laboratoří a laboratoří testování materiálů. Studenti budou schopni nastoupit i do provozů s testováním fyzikálních či chemických vlastností materiálů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikované nanotechnologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...