Loading...

Aplikované nanotechnologie

Anotace studijního programu

Hlavním cílem studijního programu je vychovat odborníky v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, kteří budou vybaveni jednak solidními obecnými základy fyziky a chemie materiálů s důrazem na specifika nanomateriálů, dále budou mít širší přehled o fyzikálních a chemických metodách přípravy nanomateriálů a vedle těchto širších obecných principů a základů nanotechnologií budou specialisty v jedné z oblastí nanotechnologií podle zvoleného tematického okruhu své disertační práce. Studenti doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie budou připraveni pro akademickou kariéru i pro uplatnění v průmyslu, kde se nanotechnologie stále více prosazují zejména v malých a středních firmách. Tematické okruhy disertačních prací reflektují problematiku řešenou ve výzkumných projektech PřF UJEP a spolupracujícího pracoviště: Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Současně v nabídce tematických okruhů respektujeme potřeby spolupracujících partnerů z aplikační sféry. Protože se jedná o studijní program Aplikované nanotechnologie, klademe důraz na potenciální praktické aplikace připravovaných nanomateriálů. Témata disertačních prací v nabídce tohoto studijního programu budou z následujících okruhů:
1. Fyzikální metody přípravy nanomateriálů a to:
i) Přípravy nanomateriálů (nanovrstev, nanopovrchů a nanostruktur) pomocí plazmových technologií
ii) Příprava nanostruktur pomocí iontových svazků
iii) Příprava nanovlákenných struktur elektrostatickým zvlákněním
2. Chemické metody přípravy nanomateriálů (nanostruktur, nanočástic a funkčních nanopovrchů)
3. Počítačový design nanomateriálů a simulace technologických procesů

Díky dohodě o spolupráci při uskutečňování tohoto doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie (dále jen „dohoda“) s Ústavem anorganické chemie AV ČR (dále jen „ÚACH“) jsme mohli rozšířit oblasti vzdělávání v nanotechnologiích a tematické okruhy disertačních prací.
Dalším významným cílem, který sledujeme při výchově doktorandů je důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi a s tím související schopnost mezioborové komunikace. Proto jsou ve vzdělávacím procesu tohoto i předchozího bakalářského i magisterského studia zahrnuty předměty nejen z fyziky, ale i z chemie a okrajově pak i z fyziky a chemie živých soustav.

Naším cílem je inovace a rozšíření stávajícího doktorského studijního programu Nanotechnologie na PřF UJEP. Inovace využívá spolupráce s externími odborníky při výchově doktorandů a při nabídce témat disertačních prací, a to jak z akademické sféry díky dohodě o spolupráci s ÚACH, tak i od našich spolupracujících průmyslových partnerů (Nanovia s.r.o, Nanomedical, s r o., Drakisa, s.r.o. a další). Spolupráce s ÚACH je významná z hlediska rozšíření možností výuky o další metody a technologie přípravy nanomateriálů (fotoaktivní nanomateriály, porézní polymery, grafen a jeho deriváty). Spolupráce s průmyslovými partnery přináší nové impulzy pro aplikovatelnost nanomateriálů a transfer technologií.

Profil absolventa

Absolvent má široké teoretické znalosti z fyziky a chemie nanomateriálů a znalosti z metod přípravy a charakterizace nanomateriálů. Hlubší znalosti získá v jedné z pěti výše uvedených oblastí podle zaměření své disertační práce.
Získané teoretické znalosti je absolvent schopen tvůrčím způsobem použít. Ovládá fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanovrstev, funkčních nanopovrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií a elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně/chemických způsobů přípravy nanočástic, nanovrstev, fukčních nanopovrchů. Ovládá též instrumentální techniky, včetně pokročilých technik charakterizace a testování funkcí nanomateriálů.
Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů nanomateriálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a mezioborové komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití. Důraz je kladen na schopnost týmové práce, ke které jsou studenti vedeni při zapojení do výzkumných projektů národních i mezinárodních. Díky mezinárodní spolupráci v řadě projektů absolvent získá zahraniční kontakty a zkušenosti s mezinárodní spoluprací.
Studenta připravíme na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu.
Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v oblasti vývoje nanomateriálů i v materiálovém výzkumu obecně a jako manažeři výzkumných projektů v akademických institucích i v průmyslu.

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikované nanotechnologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0719D110003 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 18. 2. 2024 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...