Loading...

Aplikované nanotechnologie

Anotace studijního programu

Cílem studia je poskytnout studentům magisterského studijního programu Aplikované nanotechnologie rozšíření jejich teoretických znalostí i praktických dovedností z přípravy a charakterizace nanomateriálů, které získali v bakalářském studiu tak, aby je mohli využít v samostatné tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu.
Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o kvantovou fyziku a chemii tak, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům v nanorozměrech a (2) aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních metod přípravy nanomateriálů a teoretické základy instrumentálních technik.
V praktické rovině je cílem dokonalé zvládnutí fyzikálních a chemických metod přípravy nanomateriálů (nanočástic, nanovláken a nanovrstev) a zvládnutí pokročilých instrumentálních technik pro charakterizace různých typů nanomateriálů.
Protože se jedná o studijní program Aplikované nanotechnologie, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace našich absolventů, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent má široké teoretické znalosti z fyziky a chemie materiálů, ale především nanomateriálů, a to zejména nanomateriálů pro ochranu životního prostředí, nanomateriálů pro chemické senzory, pro fotofunkce, biomedicínské aplikace (biosenzory, tkáňové inženýrství a krytí ran), různé typy funkční nanopovrchů a funkcionalizovaných nanovlákenných membrán. Absolvent má teoretické znalosti základů analytických metod a dovede je využívat i prakticky k charakterizaci nanomateriálů i materiálů obecně.
Praktické dovednosti: Absolvent ovládá fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanovrstev, funkčních nanopovrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií a elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně/chemických způsobů přípravy nanočástic, nanovrstev, funkčních nanopovrchů. Ovládá analytické metody též instrumentální techniky, včetně pokročilých technik charakterizace a testování funkcí nanomateriálů i materiálů v makroskopických rozměrech.
Kompetence a schopnosti: Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat získané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů nanomateriálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití.
Uplatnění: Studenta připravíme na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu a to nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu.
Pracovní pozice: Kromě čistě nanotechnologických oblastí mohou pracovní pozice přesahovat do materiálového výzkumu v širším pojetí, tj. pracovníci výzkumných a vývojových laboratoří, pracovníci v průmyslových provozech na úseku kontroly jakosti a pracovníci analytických laboratoří a laboratoří testování materiálů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikované nanotechnologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0719A110004 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...