Loading...

Andragogika

Anotace studijního programu

Bakalářský studijní program Andragogika reaguje na aktuální společenské požadavky, týkající se společenského uplatnění, fungování a celkové seberealizace dospělých členů společnosti. Cílem studia je připravit posluchače po stránce teoretické i praktické pro práci s dospělou populací v oblasti jejich edukace, kulturně výchovné práce, a celkového rozvoje osobnosti pro plnění požadavků společnosti. Jedná se o otázky výchovy, vzdělávání, o péči a podporu, o poradenství, a také o intervenci. Posláním studia je usilovat, aby posluchači dospěli k objektivnímu, verifikovánému poznání procesů a jevů, které formují osobnost dospělého člověka.

Koncepce studijního programu reflektuje aktuální trendy a otázky vzdělávání a rozvoje dospělých v zemích EU a dalších vyspělých zemích. Bakalářský studijní program Andragogika připraví posluchače po stránce teoretické i praktické na budoucí výkon v pedagogické a také poradenské profesi v oblasti přípravy, řízení, realizace a evaluace vzdělávání a učení se dospělých, v oblasti dalšího profesního, zájmového, kulturního a občanského vzdělávání. Zaměřuje se také na problematiku sebeřízení v případě učení dospělých jako součásti jejich celoživotního učení a vzdělávání. Studijní program Andragogika uplatňuje multidisciplinární přístup. Využívá andragogické, pedagogické, sociologické, psychologické, filozofické, historické, ekonomické a jiné poznatky a metody.

Cílem studijního programu je příprava kvalifikovaných odborníků na práci v multidisciplinárním prostředí, týkajícího se vzdělávání a rozvoje dospělých, kteří budou schopni samostatně a tvůrčím způsobem zvládat odborné problémy a přispívat k rozvoji praxe edukace a rozvoje dospělých osob.

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit posluchače potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro výkon pedagogické a poradenské profese v rámci profilu absolventa Andragogiky, tj.:

– široké oblasti vzdělávání dospělých – školské, podnikové, mimoškolské;
– ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, manažerských školách, v personálních útvarech různých organizací;
– ve státní správě, v odborech, politických stranách, občanských a profesních organizacích, v personálních a reklamních agenturách, v kulturních a zájmových vzdělávacích zařízeních, v hromadných sdělovacích prostředcích, v útvarech vzdělávání církevních a politických organizací apod.;
– v oblasti edukace – politická a občanská výchova, podniková výchova, kulturní výchova, propagace a reklama, prevence a výchovná práce v oblasti sociálně patologických jevů a penologie, zdravotní osvěta a, vojenská výchova, výchova k pozitivnímu zdravotnímu stylu života aj.;
– v oblasti péče – kulturní a kulturně výchovná práce, podniková péče o lidi (personalistika nebo lépe personální management), sociální péče a sociální práce, sociální péče o nemocné, gerontologie, poradenství různého druhu, volný čas, zábava, rekreace, seberealizace;
– v oblasti funkcionálního působení – masové komunikační prostředky, působení prostředí, sociální ekologie, bydlení atd.

Základní informace o studijním programu

Název programu Andragogika Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0111A190024 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...