Loading...

Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Anotace studijního programu

Cílem studia je vzdělávání a příprava studentů v oblasti výtvarné výchovy a inkluzivní pedagogiky pro práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami a pro práci výtvarného lektora či animátora výtvarných programů a volnočasových aktivit. Během studia student získává znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření a vedení samostatných tvůrčích programů realizovaných v konkrétních institucích. Obsahem studia je nabytí odborných znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti speciální pedagogiky a psychologie. Studium připravuje studenty ve třech oblastech s důrazem na oborovou specializaci, prevenci a rehabilitaci sociálně patologických jevů.

Výtvarná výchova poskytuje zážitek autentické tvorby, který je předpokladem pro zvládání výtvarných prostředků a materiálů a jejich využití při tvorbě projektů pro specifickou cílovou skupinu. Výtvarně pedagogická a speciálně pedagogická příprava v oblasti speciální pedagogiky a psychologie prohlubují vzdělání v daném studijním oboru. Dalšími nedílnými součástmi studia je získání poznatků ze specifického vzdělávacího pole artefiletiky a arteterapie a také reflektovaná odborná praxe, která studenty provází v průběhu studia.

Profil absolventa

Absolvent má dostatečné znalosti v oboru výtvarná výchova a speciální pedagogika. Je schopen samostatně vytvářet výtvarně pedagogické projekty pro specifickou skupinu žáků/klientů, ve kterých dokáže zúročit ve studiu nabyté dovednosti výtvarných technik a postupů a znalostí v oblasti kultury a umění, spolu se znalostmi specifických potřeb, nároků a možností konkrétních skupin (děti a osoby se specifickými vzdělávacími potřebami, senioři, oblast interkulturního a inkluzivního vzdělávání). Výtvarně pedagogická a speciálně pedagogická příprava spolu s dostatečně reflektovanou odbornou praxí vybavuje absolventa kompetencemi k samostatnému rozhodování, plánování a provádění výtvarně pedagogického programu, kompetencemi komunikačními a schopností týmové práce. Absolvent je platným členem týmu speciální instituce, uvědomuje si vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci:

– Absolvent disponuje znalostmi z oblasti výtvarné výchovy, vizuální kultury, metod zprostředkování výtvarné tvorby a umění, plánování a řízení projektů, specifických vzdělávacích potřeb u konkrétních skupin obyvatel.
– Absolvent disponuje dovednostmi ve vytváření projektů a jejich přezkoušení v praxi s ohledem na specifika skupiny, se kterou pracuje. Zvládá používání výtvarných prostředků, postupů a materiálů, práci s grafickými editory. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.
– Absolvent má následující kompetence: plánovat, organizovat a provádět výtvarně pedagogické projekty pro specifickou skupinu, reflektovat, diskutovat a kriticky zhodnocovat jejich výsledky. Umí tvořivě řešit problémy, komunikovat a kooperovat ve skupině a zároveň samostatně přebírat odpovědnost za vlastní výstupy.

Základní informace o studijním programu

Název programu Výtvarná výchova pro pomáhající profese Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300131 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 4. 2022 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášky podávejte do 29. dubna 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 4. 2022 na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...