Loading...

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Anotace studijního programu

Magisterské studium si klade za cíl vychovat manažery na různých stupních řízení pro jednotlivé oblasti zdravotnictví včetně vrcholového vedení organizací a institucí.
Cílem vzdělávání ve studijním programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení ve zdravotnictví je:
– příprava nelékařských zdravotnických pracovníků k výkonu manažerských funkcí na všech úrovních řízení,
– rozšíření znalostí o principech fungování zařízení poskytovatelů zdravotní péče včetně řízení jejich finančních toků, tvorby strategie a řízení lidských zdrojů,
– rozvoj osobnosti manažera se zaměřením na schopnosti spolupráce, komunikační a prezentační dovednosti, řešení problémů a konfliktů,
– seznámení se systémy řízení kvality a se zdravotnickými systémy v rámci EU, včetně platné legislativy,
– vývoj profese se zaměřením na podporu vědecké práce.
Očekávaným přínosem bude uspokojení poptávky na otevřeném trhu práce nelékařských zdravotnických oborů a to na regionální i celorepublikové úrovni.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení je připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce v zařízeních poskytovatelů zdravotní péče. Je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími vysoce odborné a efektivní rozhodování ve specifických podmínkách státních i nestátních zdravotnických zařízeních, institucích a zdravotních pojišťovnách.

Základní informace o studijním programu

Název programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení Fakulta Fakulta zdravotnických studií
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0413P050003 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2023 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 9. února 2023
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě zdravotnických studií a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termín pro podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2023.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2023 na adresu fakulty:

Fakulta zdravotnických studií
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 720509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologickou asistenci, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie.

Více o fakultě

Loading...